Rekrutacja

 W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego zgodnie z § 5 ust. 6. załącznika nr 2 Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624).

W szkole rekrutacja trwa przez cały rok szkolny

 

Drodzy rodzice!

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Jeśli nasze idee oraz oferta edukacyjna są zgodne z Państwa oczekiwaniami, zapraszamy do zapisania dziecka do naszej placówki.

Oferta dla dzieci w wielu przedszkolnym (od 3 lat).

W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne zgłaszane wielokrotnie do szkoły informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 uruchomiliśmy w naszej placówce oddział przedszkolny. Oferta dla dzieci w wielu przedszkolnym (od 3 lat).

 BEZPŁATNY

Oddział przedszkolny

w „Kolorowej Szkole” Niepublicznej

Szkole Podstawowej w Ostrołęce

  TRWA
REKRUTACJA
do
Bezpłatnego
Oddziału Przedszkolnego
w "Kolorowej Szkole"
Niepublicznej Szkole Podstawowej

na rok szkolny

2018/2019

Możesz swoje dziecko zapisać do oddziału przedszkolnego już teraz, pamiętaj liczba miejsc jest ograniczona.

Aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego należy:

 1. Skontaktować się z dyrekcją szkoły.
 2. Posiadać orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdzające niepełnosprawność sprzężoną (niepełnosprawność ruchową, autyzm, Zespół Downa, Zespół Retta, niepełnosprawność intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia).
 3. Dostarczyć wypełnioną Kartę zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego - kartę należy pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

 

Karta zapisu

 

Co oferujemy w oddziale przedszkolnym?

 • bezpłatny udział w zajęciach,
 • muzykoterapię,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z logopedą,
 • zajęcia z rehabilitantem.

Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci [§ 9 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)].

 

 

Zapisy do

„Kolorowej Szkoły”

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce

 

W szkole rekrutacja trwa przez cały rok szkolny

Aby zapisać dziecko do „Kolorowej Szkoły” należy:

 1. Skontaktować się z dyrekcją szkoły.
 2. Posiadać orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdzające niepełnosprawność sprzężoną (niepełnosprawność ruchową, autyzm, Zespół Downa, Zespół Retta, niepełnosprawność intelektualną umiarkowanego, znacznego lub głębokiego stopnia).
 3. Dostarczyć wypełniony Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - wniosek należy pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 

Co oferujemy w szkole?

 • zajęcia z logopedą,
 • zajęcia z rehabilitantem,
 • muzykoterapię,
 • zajęcia z psychologiem.

Rodzicu! Pamiętaj!

„Kolorowa Szkoła” powstała z myślą o dzieciach potrzebujących pomocy, jest w niej dostosowana łazienka, kontakty na odpowiedniej wysokości, umywali na odpowiedniej wysokości, korytarz wyposażony w barierki, pomoce dydaktyczne, specjalnie wydzielona jadalnia, świetlica, szatnia, podjazd. Jesteśmy małą placówką, w której wyjątkowo pewnie czuja się dzieci nieśmiałe i wrażliwe.

Rodzicu! Pamiętaj!

Szkoła i oddziały przedszkolne to nie tylko budynek, przede wszystkim to osoby przebywające w nim. Tworzące niezwykłą atmosferę

Rodzicu! Pamiętaj!

Zaleta małych grup:

 • w oddziale przedszkolnym od 2 do 10,
 • w szkole od 2 do 8, od 2 do 6,
 • zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze od 2 do 4,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Grupa to miejsce, gdzie dziecko uczy się jak żyć w społeczeństwie. Uczy się reguł, porozumienia z rówieśnikami, uczy się też, że ludzie są różni.

Rodzicu pomyśl o naszej placówce!

Jeśli dziecko potrzebuje specjalnej uwagi osoby dorosłej, jest nieśmiałe, mniej samodzielne, jeśli przebywało dotąd tylko z rodzicami, może mieć trudności z przystosowaniem się do przedszkola lub szkoły. Dzieci z zaburzeniami z kręgu zaburzeń autystycznych mogą odczuwać przerażenie w dużej grupie.

 

O przyjęciu dziecka do placówki rodzice zostają powiadomieni w możliwie najszybszym czasie od złożenia stosownych dokumentów w sekretariacie.

Jeśli będzie komplet dzieci – rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy
o kontakt telefoniczny bądź osobisty.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2015/2016

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2013/2014

 

Kronika - 2012/2013