Zajęcia
 1. Kształcenie w "Kolorowej Szkole" Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrołęce uczniów z  niepełnosprawnością sprzężoną polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata - w całym procesie edukacji.

2. Edukacja uczniów z  niepełnosprawnością sprzężoną opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na podstawie odrębnych przepisów.

3. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z indywidualnym programem edukacyjnym, zachowując korelację treści nauczania i wychowania. Czas zajęć i przerw dostosowują do możliwości i potrzeb uczniów. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne.

4. Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z  niepełnosprawnością sprzężoną, a także indywidualne tempo i zakres nauki każdego ucznia, osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych są planowane indywidualnie. Dokonywana okresowo przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości

 

 Oddział przedszkolny: Przedszkolacy lubią warzywa - listopad 2018 r.


 Nasze zmysły: poznajemy smaki - listopad 2018 r.

Rozmawialiśmy o tym co możemy zobaczyć, co usłyszeć i jakie zapachy czujemy oraz jakim zmysłem odbieramy zapachy, smaki i patrzenie – informuje Joanna Saj oligofrenopedagog.


 Złota jesień - listopad 2018 r.

Uczniowie postanowili zachować w pamięci  obraz kolorowej, złotej jesieni dlatego zrobili plakat jesieni techniką kolażu. Pracy było bardzo dużo.

Najpierw  zebrali potrzebne materiały do wykonania plakatu: kaszę, soczewicę czerwoną i zieloną, nasiona słonecznika, mech, liście, patyczki, papierowe elementy, klej. Następnie po dokładnym obejrzeniu wszystkich przedmiotów przystąpili do pracy.

Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością w użyciu tych niecodziennych materiałów malarskich.
Nasza złota jesień jest przepiękna – informuje Beata Opólko oligofrenopedagog.


 Program warzywa i owoce w szkole

W ramach programu warzywa i owoce w szkole, mleko w szkole przeprowadziłam zajęcia o tematyce warzyw.

Uczniowie rozpoznawali warzywa oraz odpowiadali na pytanie, które z warzyw możemy zjeść na surowo. Wykonaliśmy wybrane przez uczniów, warzywa z wykorzystaniem farby wykonanej samodzielnie
z ogólnie dostępnych produktów spożywczych oraz farby akrylowej jako barwnika – informuje Joanna Saj oligofrenopedagog.

fot. „Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce


Październik międzynarodowym miesiącem komunikacji AAC

Temat zajęć: Jesienna pogoda
Podczas zajęć uczniowie rozmawiali o jesieni oraz towarzyszących jej zjawiskach przyrodniczych – informuje Karolina Kaczyńska oligofrenopedagog.
Dziewczynki odpowiadały na pytania dotyczące jesieni, sformułowane werbalnie lub za  pomocą symboli graficznych programu MÓWik. Wykonały też pracę plastyczną pt. „Deszcz” formując i wyklejając chmury z waty i malując palcami krople deszczu. W trakcie pracy komunikowały, czego potrzebują do jej wykonania, jakiego koloru farby należy użyć etc– informuje Karolina Kaczyńska oligofrenopedagog.

W czasie zajęć z komunikacji wykorzystujemy alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC – informuje Małgorzata Szafrańska wicedyrektor.
Nauczyciel stara się wspomagać umiejętności językowe poprzez:
- systematyczne wzbogacanie biernego i czynnego słownika dziecka,
- wdrażanie do tworzenia wypowiedzi dwuczłonowych, typu: „Chcę jeść”,
- rozwijanie umiejętności układania zdań i posługiwania się nimi (z wykorzystaniem symboli, znaków, piktogramów),
- kształtowanie umiejętności formułowania pytań i udzielania odpowiedzi na nie,
- doskonalenie umiejętności różnicowania nazw czynności, cech, przedmiotów, roślin, zwierząt, osób.

Należy pamiętać, że AAC to również gesty uprzedzające o wykonywanych czynnościach, których stosowanie wzmacnia w wychowankach poczucie bezpieczeństwa, pozytywnie wpływa na ich samopoczucie– informuje Karolina Kaczyńska oligofrenopedagog.

fot. „Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w OstrołęcePaździernik międzynarodowym miesiącem komunikacji AAC

Temat zajęć: Kisiel z owocami

Podczas zajęć z komunikacji wykorzystujemy alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC.
Podczas zajęć nauczyciel stara się wspomagać umiejętności językowe poprzez:
- systematyczne wzbogacanie biernego i czynnego słownika dziecka,
- wdrażanie do tworzenia wypowiedzi dwuczłonowych, typu: „Chcę jeść”,
- rozwijanie umiejętności układania zdań i posługiwania się nimi (z wykorzystaniem symboli, znaków, piktogramów),
- kształtowanie umiejętności formułowania pytań i udzielania odpowiedzi na nie,
- doskonalenie umiejętności różnicowania nazw czynności, cech, przedmiotów, roślin, zwierząt, osób.


fot. „Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce


Październik międzynarodowym miesiącem komunikacji AAC

Temat zajęć: Robimy owocowe koktajle

Podczas zajęć z komunikacji wykorzystujemy alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC.
Zadaniem nauczyciela jest szukanie jak najlepszego rozwiązania do porozumiewania się dziecka z otoczeniem. Do takiego kontaktu możemy wykorzystać komunikację niewerbalną, która za pomocą obrazków, gestów lub znaków pozwali dziecku na porozumiewanie się z otoczeniem oraz stanowić będzie zaczątek w rozwoju mowy. Kluczem do sukcesu w terapii jest takie zorganizowanie sytuacji komunikacyjnych z uczniem, by zapewnić mu zarówno okazję, jak i możliwość do użycia pomocy komunikacyjnej.fot. „Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce

 


Oddział przedszkolny

Wrzesień 2018 r.  Jesienne liście

 

Oddział przedszkolny

Wrzesień 2018 r. Plac zabaw


Wrzesień 2018 r. Owocowe kompozycje

Podczas zajęć nauczyciel stara się stymulować ucznia do odkrywania potrzeby porozumiewania się poprzez:

- aranżowanie ulubionych zabaw umożliwiających sprawczość i wyzwalających aktywność dziecka,
- wypracowanie czytelnego komunikatu „tak” – „nie” – wzmocnienie przekazu werbalnego wybranymi symbolami, znakami, gestami,
- ćwiczenia w zakresie dokonywania wyboru i podejmowania decyzji,
- rozwijanie zainteresowania wybranymi symbolami, znakami, gestami jako możliwymi środkami porozumiewania się,
- doznawanie satysfakcji z porozumiewania się z innymi- informuje Małgorzata Szafrańska wicedyrektor.

fot. „Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce


Wrzesień 2018 r. Zamki na piasku.

Dnia 06.09.2018 r. uczniowie Oddziału Nr 1 wzięli udział w zajęciach na temat wakacyjnych wspomnień.
Podczas zajęć uczniowie własnoręcznie przygotowali piasek kinetyczny z połączenia mąki kukurydzianej
i oleju. Wspólne zabawy w piasku to była niesamowita zabawa!

Kolejnym elementem lekcji było przygotowanie „rosnącej” farby. Uczestnicy zajęć dokładnie wymieszali wszystkie składniki by później, przy pomocy przygotowanych farb namalować piaskowe zamki. Po podgrzaniu wykonanych prac w mikrofalówce osiągnęliśmy niesamowity efekt 3D.
Kolejnego dnia uczniowie dokończyli swoje dzieła malując tło farbami plakatowymi i pierwsza w tym roku szkolnym praca plastyczna mogła zawisnąć na szkolnej gazetce.

 
 
 

Wrzesień 2018 r. Witaminowe koszyczki

Uczniowie rozmawiali na temat jak ważne są owoce i warzywa w naszym codziennym odżywianiu się. Mieli możliwość dotknięcia oraz powąchania poszczególnych owoców i warzyw.
Obecność warzyw i owoców  w diecie dzieci jest konieczna każdego dnia. Podając dzieciom warzywa i owoce codziennie, troszczymy się o ich zdrowie w przyszłości. Ważne jest ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat.
Na koniec zajęć dzieci wykonały swoje własne koszyczki z owocami. Dzieci uśmiechnięte i chętnie brały udział w lekcji.

fot. „Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce

 

 
 

Zajęcia - rok szkolny 2017/2018

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2015/2016

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2013/2014

 

Kronika - 2012/2013